---------------------------------- ---------------------------------- جدول حمایت و مقاومت 300 نماد بورسی و فرابورسی :: پایگاه اطلاع رسانی بورس و فرابورس

پایگاه اطلاع رسانی بورس و فرابورس

https://tsemc.blog.ir
پایگاه اطلاع رسانی بورس و فرابورس
https://tsemc.blog.ir
دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
------ ***** | شایعات و شنیده های بورس | تحلیلهای تکنیکال و سیگنال خرید و فروش رایگان | گروه شرکتهای بورسی | ***** ------ --- تلگرام پایگاه اطلاع رسانی بورس و فرابورس ---
طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
دوشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۵، ۰۸:۰۶ ق.ظ

جدول حمایت و مقاومت 300 نماد بورسی و فرابورسی

جدول حمایت و مقاومت 300 نماد بورسی و فرابورسی به ترتیب حروف الفبا

نماد

حمایت

مقاومت

آ اس پ 1107 1247
آکنتور 12000 83051
اتکام 1504 1788
ارفع 1571 1941
اسیا 1299 1580
البرز 1114 1330
آ اس پ 1107 1247
آکنتور 12000 83051
بالاس 9039 11000
بالبر 2497 2861
بترانس 12310 17800
بسویچ 5761 7766
بشهاب 4600 5400
بفجر 13311 16598
بکاب 10560 12188
بکام 2120 3005
بمپنا 13980 15344
بموتو 5611 6130
بنیرو 4161 5172
پارسان 2311 2729
پارسیان 2620 3605
پاسا 1684 1990
پاکشو 12000 13390
پتایر 3062 4101
پترول 1857 2069
پدرخش 1626 2288
پردیس 892 970
پسهند 2431 2910
پکرمان 3480 4110
پکویر 3250 3500
پکویر 13510 15700
پلاسک 1482 1844
تاپیکو 2250 2508
تایرا 2000 2375
تپمپی 2471 2780
تجار 1153 2329
تکشا 2224 2649
تکمبا 820 970
تکنو 1450 1972
تمحرکه 1792 2370
توریل 2291 2865
تیپیکو 6100 6849
ثاخت 1240 1460
ثاژن 5000 6250
ثامان 1522 2180
ثباغ 2326 3499
ثپردیس 5621 6564
ثشاهد 1402 1670
ثشرق 1540 1749
ثغرب 1840 2160
ثفارس 2481 3252
ثمسکن 1119 1268
ثنوسا 2080 2678
جم 9182 9990
جم 6788 7724
چافست 3745 5310
چفیبر 3074 8880
چکارن 2080 2698
چکاوه 2889 3760
حپترو 3087 3868
حتاید 3650 4480
حتوکا 2854 3470
حخزر 7360 8350
حسینا 34500 38600
حفاری 3782 4474
حکشتی 5600 6300
حکمت 1039 1190
خاذین 421 2432
خاور 1080 1957
خاهن 1914 2500
خبهمن 2291 3090
خپارس 1297 2121
خپویش 21664 24104
ختراک 2030 2490
ختور 3284 3889
ختوقا 1716 2004
خچرخش 886 1479
خدیزل 3901 4450
خریخت 1300 1610
خزامیا 811 1540
خزر 1387 1887
خساپا 680 1725
خشرق 2058 2800
خعتبار 1525 1821
خفناور 3985 5127
خفنر 2412 3072
خکار 2070 2880
خکمک 1007 1249
خگاوه 1641 2180
خگستر 2882 5950
خمحرکه 2301 3400
خمحور 1274 1835
خموتور 2265 2776
خمهر 1918 2700
خودرو 3220 4575
خوساز 3650 6237
دارو 6727 7600
داسوه 18000 22219
دالبر 13703 15470
دامین 2509 2751
دانا 1423 1974
دبالک 4616 5088
دپارس 13700 17500
دجابر 10817 12700
ددام 5220 6100
دزهراوی 22550 25555
دسبحا 6910 8199
دسینا 21500 26837
دعبید 5300 7205
دفارا 11011 14890
دکوثر 1630 1840
دکیمی 6500 7370
دلر 18798 23800
دلقما 3050 3598
دی 1442 1799
دیران 5002 5390
ذوب 2270 2889
رانفور 18077 19940
رتاپ 4607 5427
رتکو 5800 7900
رمپنا 8881 9925
زاگرس 9810 11100
زمگسا 25510 34759
زنگان 2939 3500
ساراب 1141 1465
سپاها 1044 1538
ستران 1963 2859
سخوز 2861 3699
سرود 1778 2303
سشرق 1105 1445
سشمال 1613 2230
سغرب 2447 3518
سفارس 1585 2286
سقاین 12526 14099
سکارون 2980 3794
سکرما 3033 3800
سمایه 1248 1529
سمگا 3485 4144
سیدکو 1140 1387
شاخص کل 77376.4 81723.7
شاراک 3633 4025
شاملا 12101 12999
شاوان 10015 14550
شبریز 3627 6400
شبندر 3610 5720
شپاس 10283 12000
شپاکسا 3420 4026
شپترو 2131 2604
شپدیس 26612 28400
شپدیس 9128 10131
شپلی 2850 5475
شپنا 2882 3430
شتران 4313 5149
شتوکا 3020 3395
شخارک 11281 12250
شدوص 2273 2826
شراز 6531 8400
شرانل 9615 11180
شرانل 8500 9039
شسپا 8000 8989
شسینا 11585 15177
شفارا 4679 5988
شفارس 1964 2330
شفن 15235 16500
شکربن 3170 3744
شکلر 2421 3050
شگل 10000 11780
شلعاب 2010 2420
شلیا 2230 2641
شمواد 3858 4698
شنفت 5924 7000
شیراز 2750 3000
شیران 3857 4247
غاذر 2222 2869
غالبر 1473 1870
غبشهر 7820 8755
غبهنوش 5399 6400
غپینو 3700 5000
غشاذر 1283 1536
غشان 4750 6986
غگل 32163 36300
غمهرا 10325 13280
فاذر 4701 6338
فارس 5403 5885
فاسمین 1780 2190
فاما 3100 3745
فباهنر 1516 1888
فجام 11754 24200
فجر 7620 7641
فخوز 1790 2800
فرآور 2128 3099
فروس 1720 1958
فسرب 1324 1597
فلوله 1900 2809
فمراد 2060 2749
فملی 1620 1860
فنوال 951 1230
فولاد 1225 1490
فولاژ 1311 1450
فولای 1889 3100
قاسم 4350 6250
قپیرا 3911 4410
قثابت 1127 1270
قچار 2700 3064
قزوین 2900 3560
قشرین 12008 14990
قشکر 1312 2118
قشهر 3309 3929
قشیر 2802 3195
قصفها 4935 5875
قلرست 2990 3380
قمرو 2780 3230
قنیشا 1356 1589
قهکمت 2552 2875
کاذر 1418 1869
کاسپین 17023 19200
کاما 2281 4445
کبافق 2614 4477
کپشیر 7350 8000
کترام 934 1100
کخاک 10702 11765
کرازی 5500 6650
کرماشا 3756 4120
کرمان 7777 11888
کروی 1216 1470
کساپا 2215 2882
کساوه 2398 2748
کسعدی 1880 2152
کطبس 1517 1828
کگاز 2801 4899
کگل 1770 2842
کماسه 1600 1915
کمنگنز 1624 2255
کنور 1582 2600
کنیلو 1861 2257
کهرام 1806 2103
کهمدا 8100 9434
کی بی سی 5260 6161
کیمیا 4211 4920
لابسا 2178 2739
لبوتان 2833 3392
لپارس 5517 7145
لخزر 10376 12624
لسرما 1850 2214
ما 2449 2800
مبین 3817 4461
مداران 2151 2650
مرقام 2790 3330
مفاخر 3348 3986
میدکو 2470 2749
میهن 1120 1325
واتی 1651 2100
والبر 4470 4960
وامید 1708 2119
وانصار 2455 2841
وایران 1250 1444
وآذر 1947 2470
وبانک 2306 2551
وبشهر 2320 2589
وبصادر 960 1157
وبملت 2255 2615
وبوعلی 1255 1458
وبهمن 1070 1830
وبیمه 1528 1785
وپارس 1265 1540
وپاسار 1155 1368
وپترو 1770 2518
وپست 1680 2055
وتجارت 1030 1255
وتوسم 1370 1497
وتوشه 3201 3850
وتوصا 983 1306
وتوکا 1293 1548
وخاور 2879 3296
وخاور 1651 1886
ودی 980 1170
ورنا 1787 2889
وساپا 1522 2997
وساخت 3120 4160
وسبحان 1463 1650
وسپه 1204 1360
وسکاب 1008 1150
وسینا 1457 1694
وصنا 1934 2334
وصندوق 1698 1885
وصنعت 1194 1541
وعدیر 1971 2290
وکار 2680 3016
وگستر 1020 1327
ولبهمن 2093 2400
ولساپا 2730 3395
ولصنم 1172 1385
ولغدر 1932 2480
ولیز 1600 1895
ومعادن 1148 1447
وملت 827 1030
ونفت 2255 2587
ونوین 2245 2751
ونیرو 1247 1438
ونیکی 1598 2039
هرمز 1369 1639
همراه 35000 37474

نظرات (۱)

سلام و تشکر از مطالب پربارتان

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی